กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดุษณี สุขสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1