กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดุษณี สุขสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1