กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรพงศ์ อุดม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6