ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี คำรื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :