คณะผู้บริหาร

นางปราณี คำรื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา