พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
     นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข
 
เอกลักษณ์โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
     "สถานศึกษาพอเพียง"

พันธกิจ     
 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้
 5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. โรงเรียนการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมและคุ้มค่า
 7. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
        กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา