วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
"นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ครูและบุคลากรมืออาชีพ
มีแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญา นรานัง ระตะนัง)
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน


ความหมาย    ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์ปัญญา  แปลว่าผู้รู้รอบ 
 รู้ชัด  รู้ทั่ว  หมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้ชั่ว