สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
                   “ปญํญา นรานฺ รตํนฺ” ความหมาย ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
 
คำขวัญของสถานศึกษา
                   “ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ดีล้นอนามัย”
 
สีประจำโรงเรียน
 
                   "สีแดงเหลือง"                                                                                 

                             สีแดง         หมายถึง        ความสามัคคี
                             สีเหลือง      หมายถึง        คุณธรรม จริยธรรม
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
                   “นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน   ครูและบุคลากรมืออาชีพ
                                       มีแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย
                       บริหารแบบมีส่วนร่วม   ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                   “รู้หน้าที่ รักสะอาด มารยาทงาม”