ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2523  อาคารโรงเรียนสร้างโดยทุนสโมสรโรตารี่จันทบุรีเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีโรตารีอุปถัมภ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523  เริ่มเปิดทำการสอนมีนักเรียน จำนวน 33 คน  มีนายสุขสันต์ เตชานนท์ วุฒิ พ.ม. รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปี 2523  ทางการได้ปลูกสร้าง 1. อาคารเรียนแบบ 004  จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน 2. บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 หลัง 3. ส้วมแบบกรมสามัญ 1 หลัง  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2524 ได้รับครูบรรจุ จำนวน 1 คน คือ นางสาวกาญจนา ศรีแสง วุฒิ ป.กศ. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2526 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งนายจำรัส ตลับทอง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่ 21 กันยายน 2526ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับครูบรรจุมาอีก รวมมีครู 7 คน ปี 2528 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  จำนวน 1 หลัง  ปี 2529  สร้างเสาธงจากงบบริจาค ปี 2530 สร้างบ่อบาดาลโยก จากงบบริจาค  ปี 2531 สร้างอาคารสหกรณ์จากงบบริจาค  และสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง  ปี 2532 สร้างโรงอาหาร จากงบบริจาค สร้างหลุมหลบภัย  จากงบบริจาค วันที่ 1 มีนาคม 2533 นายสมศักดิ์ ทิวาวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปีนี้ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง  วันที่ 14 ธันวาคม 2544  นางปราณี คำรื่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
          ปี 2545 สร้างอาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน จากเงินบริจาค 65,000 บาท 
          ปี 2547 สร้างป้ายชื่อโรงเรียน จากงบบริจาค 30,000 บาท  
          ปี 2547 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์จากเงินงบประมาณ 100,000 บาท
          ปี 2548 สร้างลานธรรม จากเงินบริจาค 30,000 บาท 
          ปี 2549 สร้างอาคารห้องสมุด จากงบบริจาค 375,200 บาท
          ปี 2550 สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จากงบบริจาค 120,000  บาท
          ปี 2554  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข จากงบบริจาค  จำนวน 4 ห้องเรียน ด้วยวัสดุบางส่วนจากการรื้อถอนอาคารเรียนวัดหนองอ้อ อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี และจากงบบริจาค จำนวน 671,900 บาท ปรับปรุงอาคารเรียนแบบกรมสามัญ 004 จากเงินงบประมาณ  86,000  บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนแบบสามัญ 004 จากเงินงบประมาณ 85,991บาท ปรับปรุงบ้านพักครู แบบกรมสามัญ (หลังที่ 2) จากเงิน
งบประมาณ 71,509 บาท
          ปี 2555 สร้างห้องส้วมแบบสปช.601/26 จำนวน 1 หลัง ด้วยงบบริจาค จำนวน 100,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง จากเงินงบประมาณ 100,000 บาทจากงบบริจาค 200,000 บาท
          ปี 2556 สร้างถนนคอนกรีต จากงบบริจาค 200,000 บาท ต่อเติมห้องสมุดจากเงินงบประมาณ 410,000 บาท ปรับปรุงระบบประปา จากเงินงบประมาณ 56,200 บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน จากเงินงบประมาณ 685,600 บาท ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 จากเงินงบประมาณ 50,000 บาท
          ปี 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 (งานหลังคา งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสี), โรงอาหารแบบสร้างเอง (งานพื้น)  และห้องสมุดแบบสร้างเอง (งานพื้น) งบประมาณ  721,000 บาท
          ปี 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และอาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง
งบประมาณ 203,000 บาท
          ปี 2560 สร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 822,900 บาท