ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 64 การประเมิน NT
13 มี.ค. 64 การประเมิน ONET ป.6
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 การประเมิน ONET ม.3
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 การประเมิน RT
09 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
01 ธ.ค. 63 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี/ชุดนักเรียน
30 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี/ชุดนักเรียน
29 พ.ย. 63 พัฒนาโรงเรียน/ห้องเรียน
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- -
05 พ.ย. 63 ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ชุดกีฬา ฝ่ายวิชาการ
02 พ.ย. 63 ถึง 04 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ